WYPRAWKA SZKOLNA 2018/2019

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2018/2019 w terminie do 26 października 2018.

W ramach programu "Wyprawka szkolna" pomoc przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Więcej informacji na stronie www.pcs-poznan.pl w zakładce: Świadczenia dla ucznia - wyprawka szkolna 2018/2019.