Dofinansowanie do podręczników

Dofinansowanie na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach: II, III, VI szkoły podstawowej, III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum).
W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym specjalistyczną.
 
Wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia oraz dowód zakupu podręczników, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 30 września 2014 r.
 
Niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl.