Wyprawka szkolna 2019-20

W roku szkolnym 2019/2020 dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje uczniom  posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii  orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym specjalistyczną.W ramach programu "Wyprawka szkolna"  pomoc przysługuje uczniom uczęszczającym w OSW do:
- branżowej szkoły I stopnia,
- klasy I pięcioletniego technikum,
- szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy,

Wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia oraz dowód zakupu podręczników, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 30 września 2020 r.

Niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl.