Komunikat dla uczniów i rodziców

 Poznań 23.04.2020r.

Komunikat
Drodzy Uczniowie i Rodzice ! 
Wszyscy znaleźliśmy się w nowej sytuacji, która wymaga od Nas wzajemnego zrozumienia i współpracy. 

W związku z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej, które wejdzie w życie z dniem  25.03.2020 r. mówiącym o szczególnych rozwiązaniach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W rozporządzeniu tym   określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość, możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. 

W związku z tym informuję:
1.       Ośrodek będzie nadal zamknięty do 10 kwietnia 2020 roku.
2.       Zajęcia będą się odbywały w sposób zdalny z wykorzystaniem: 
a.  dziennika elektronicznego 
b.  materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej pod adresem www.epodręczniki.pl 
c.  materiałów dostępnych na stronach internetowych (wybranych przez nauczycieli) 
d.  materiałów prezentowanych w programach telewizji i radiofonii. 
e. Innych niż wymienione - wskazanych przez nauczyciela

Informuję państwa, że wszyscy nauczyciele i specjaliści Ośrodka podjęli zdalną pracę z uczniami - zgodnie z tygodniowym zakresem treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas. Zostali oni zobowiązani do kontaktu ze wszystkimi uczniami i rodzicami, przekazywania wiedzy, oceniania i informowania Państwa o postępach ucznia w nauce. 
Koordynatorem pracy zdalnej jest wychowawca klasy. 

Poprzez kontakt z wychowawcą klasy lub nauczycielem prowadzącym przedmiot macie Państwo możliwość konsultowania wszystkich spraw związanych ze zdalnym nauczaniem, zadawania pytań, rozwiązywania wątpliwości. 

Informuję również, że specjaliści Ośrodka (psycholog, pedagog, logopeda i inni) są do Państwa dyspozycji, można się do nich zwracać ze wszystkimi problemami i oczekiwać pomocy. 

Prosimy Państwa przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania, przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Proszę również zwrócić uwagę na bezpieczne i higieniczne warunki pracy podczas wykonywania zadań zleconych przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Dziękuję Państwu za duże zaangażowanie. Dla nas wszystkich jest to nowe wyzwanie i wszyscy musimy sobie poradzić z realizacją nauki na odległość. Będziemy się starać uwzględnić potrzeby i możliwości naszych uczniów,  a także służyć wsparciem i pomocą na miarę naszych możliwości. 

Proszę przeglądać   stronę internetową ośrodka oraz ośrodkowy profil Facebook. 
Życzę  dużo zdrowia i spokoju w tych niespokojnych czasach                                                                                           
Jolanta Ruła - dyrektor ośrodka