Dla nauczycieli
WYKAZ OPRACOWAŃ NAUCZYCIELSKICH PRZEKAZANYCH DO  BIBLIOTEKI

              

Adamczyk Szymon „Profilaktyka i terapia na lekcjach sztuki", 2002r. (89N)
Ambrożewicz Aniela „Materiały do zajęć z rewalidacji", 2003r. (127N)
Ambrożewicz A., Kozina D., Nowacka J.
-   „Zestaw pomocy dydaktycznych do pracy rewalidacyjnej", 2008r. (242N)
Andrzejewska L., Falkowska K., Maciejak J., Niemier G. -   Propozycje wycieczek dydaktycznych z historii w OSW dla Dzieci Niesłyszących"
Borowska Aleksandra
„Historia mojego życia", 2003r. (135N)
Cygan K., Kozubińska E., Witman - Dziurla K.
  „Program nauczania z wychowania komunikacyjnego dla uczniów klas I - III szkoły  podstawowej w OSW dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu", 2006r. (234N)
Cygan K., Kozubińska E. „Przedsięwzięcie integracyjne Lubimy być i bawić się razem",2005r. (236N)
Derdak Barbara-  
„Państwa Unii Europejskiej - zeszyt ćwiczeń" (206N)  -   „Świętokrzyski Park Narodowy", 2004r. (205N)
Dorosz Henryk
„Latarnik", 2004r. (188-190N)
Dylak A., Gronowska M., Mikuła M.
-   „Program profilaktyki problemów uzależnieniowych dla młodzieży niesłyszącej
     Można żyć inaczej", 2001r. (134N, 218-219N)
Dylak Agata, Nowak Mariola
-   Program wychowawczy „Bajki u Pani Majki", 2016r. (303N)
Dziwisz Szymon
„Zajęcia internatowe dla dzieci i młodzieży. Program kształcenia gry na instrumentach i emisji głosu", 2004r. (195N)
Falkowska Katarzyna -   „Autorski program nauczania historii w gimnazjum", 2016r. (291N) -   „Program interdyscyplinarnych warsztatów muzealnych  Ja w muzeum", 2016r. (290N) -   „Program zajęć socjoterapeutycznych Ja- inni", 2016r. (288N)
Fąfrowicz Agata -    „Kształtowanie poczucia rytmu u dzieci niesłyszących", 2004r. (196N) -   „Teatr terapii kierowany dla uczniów klas nauczania zintegrowanego. Program autorski  zajęć kulturotwórczych pozalekcyjnych", 2003r. (197N) - „Program nauczania logorytmiki dla klas I-III Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niesłyszących", 2003r. (201N)
Florek Maria
  -   „Daktylografia. Materiały pomocnicze z ćwiczeniami", 2005r. (214N) -   „Katalog umiejętności z języka miganego na poziomie gimnazjum, ZSZ, LO i TZ", 2004r.  -   „Kuchnia wielkopolska", 2003r. (211N) -  „Program nauczania języka miganego w gimnazjum dla niesłyszących", 2005r. (220N)
-  „Program nauczania języka miganego w zasadniczej szkole zawodowej dla niesłyszących  kształcącej w zawodzie cukiernika", 2005r. (225N) -   „Tydzień potraw regionalnych 3 XI - 7 XI 2003" (212N) -   „750 - lecie lokacji miasta Poznania", 2003r. (210N)
Gibowska Ewa, Jawgiel Ewa:
„Przedmiotowy system oceniania z matematyki. Gimnazjum dla niesłyszących", 2003r.
Gocki Artur - „Program integracji społecznej pod nazwą Żeglarstwo nas uczy, wychowuje  i bawi", 2004r. (182N) - „Program Wspieranie rozwoju uczniów niesłyszących poprzez turystykę", 2004r.(183N, 299N) -   „Ramowy program szkolenia na Stopień żeglarza jachtowego", 2004r. (184N)
Górska - Smyk Bożena
- „Poradnik dla rodziców dzieci niesłyszących obarczonych niepełnosprawnościami sprzężonymi. Program stymulacji rozwoju niektórych funkcji poznawczych", 2017r. (307N)
Gromadzińska Halina
„Będę dobrym Polakiem. Program edukacyjny", 2005r. (209N)
Gronek Justyna, Jakubowski Konrad
„Projekt szkoły przetrwania kierowany do uczniów klas pierwszych gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych realizowany zgodnie z programem rozwoju placówki", 2002r. (128N)
Gronowska Monika -   „Preorientacja zawodowa młodzieży zawodowej", 2002r. (226N)
Gronowska Monika, Mikuła Mariola- „Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo. Objawy. Przyczyny. Wychowanie dziecka nadpobudliwego", 2002r. (98N)
Hylla T., Nowacka J.
„Projekt edukacyjny: Czytelnictwo wśród dzieci niesłyszących na poziomie nauczania zintegrowanego", 2002r. (94N)
Hylla Tatiana, Barbara Pudełko
„Elementarz surdopedagoga", 2003r. (141N)
Jawgiel Ewa, Cichocka Magdalena
„Materiały z kursu Matematyka 2001", 2001 (75N)
Jastrzębska Elżbieta, Głąb Stanisław
-   „Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących - Sekcja pływacka w latach 1995 - 2001", 2001r. (306N)
Kąkolewska Dorota -    „Instytut Geologii UAM: Rezerwat Przyrody Meteoryt Morasko", 2003r. (152N) -    „Projekt uspołeczniania młodzieży niesłyszącej: Chcę i potrafię  pomagać innym" (Małgorzata Pawlak), 2003r (115N)  -   „Przedmiotowy system oceniania - geografia w gimnazjum : Katalog umiejętności z geografii osiąganych przez uczniów gimnazjum dla dzieci niesłyszących", 2003r.(153N) -   „Zagrożenia związane z nałogiem palenia papierosów. Scenariusze zajęć. Materiały pomocnicze", 2003r. (118N)
Kopańska Elżbieta -    „Matematyka : Zestaw sprawdzianów. Szkoła średnia", 2003r. (136N) -    „Matematyka: Zestaw tekstów egzaminacyjnych. Szkoła średnia", 2003r. (137N)
Kopczyńska - Urbaniak Małgorzata „Elementy autoprezentacji, czyli jak się dobrze zaprezentować i zdać egzamin", 2008r. (247N) Kozina Dorota „Ćwiczenia słuchowe", 2008r. (241N)
Kozubińska Ewa -    „Najważniejsze aspekty wychowania słuchowego na poziomie nauczania zintegrowanego", 2004r. (181N) -    „Zeszyt ćwiczeń i kart pracy do rozwijania kompetencji językowych na poziomie nauczania zintegrowanego", 2006r. (232N) -    „Zestaw materiałów pomocniczych dla nauczycieli prowadzących rewalidację indywidualną w klasach 0 - III", 2002r. (101N)
Kozubińska Ewa, Pszczółkowska Grażyna
-    „Test sprawdzający umiejętności po klasie II", 2004r. (175N) -    „Test sprawdzający umiejętności po klasie III", 2004r. (176N) -    „Zeszyt ćwiczeń i kart pracy do rozwijania kompetencji językowych na poziomie nauczania zintegrowanego, 2006r. (232N)"
Kozubińska E., Nowak M., Fąfrowicz A.
„Projekt edukacyjny Książka źródłem mądrości"
Kuryś - Skrzypczak Jolanta
- „Kwestionariusze wywiadów pedagogicznych dla rodziców uczniów niesłyszących" „Pomoc rodzinie : Program edukacyjny nie tylko dla rodziców", 2002r. (171N) -   „Poradnik dla nauczycieli i wychowawców do indywidualnej pracy terapeutycznej z dzieckiem z deficytami rozwojowymi" (167N) -   „Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój osobowości dziecka niesłyszącego", 2004r. (161)
Kuryś - Skrzypczak Jolanta, Tomaszewska-Jawgiel Ewa
 „Program przeciwdziałania zachowaniom antyspołecznym i aspołecznym dla uczniów gimnazjum", 2001/2002 (163N)
Kuryś - Skrzypczak J., Leśniorowska - Tatrocka K., Mróz U.  „Szkoła bez barier - uczenie tolerancji. Program integracyjny", 2003r. (165N)
Kuryś - Skrzypczak Jolanta, Moszyk Elżbieta „To ja, to my - program zajęć wychowawczo  - profilaktycznych", 2000/2001r. (166N)
Makowiecka A., Muchowicz A., Wachocz W.
-   „Projekt współpracy szkoły podstawowej specjalnej nr 113 z przedszkolem specjalnym dla dzieci z wadami słuchu i mowy na rok szkolny 2014/2015"
Maciejak Justyna - 
Projekt edukacyjny „Opowiem Ci o wolnej Polsce - spotkania młodzieży ze świadkami historii", 2010r. (301N) -   „Zespoły teatralno - taneczne w placówkach szkolenia i wychowania dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących w Polsce: Informator", 2001r. (74N)
Magnuszewska Maria
- „Program nauczania w gimnazjum uczniów z dysfunkcja słuchu ze sprężoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Razem lepiej", 2015r. (289N)
Mikuła Mariola
-   „Agresja : Geneza. Terapia. Profilaktyka", 2003r. (133N) -   „Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogów OSW dla Dzieci Niesłyszących i  Niedosłyszących", 2003r. (169N) -  „Ogólnopolski katalog szkół ponadgimnazjalnych w ośrodkach szkolno - wychowawczych dla młodzieży niesłyszącej i niedosłyszącej. Rok szkolny 2003/2004" (156N)
Mikuła Mariola, Nowak Mariola -   „Program edukacyjno - wychowawczy Szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego", 2016r. (304N)
Miller Renata „Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej", 2005r. (228N)
Miszczak Lucyna
„Karty pracy dla klasy III szkoły podstawowej OSW dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu", 2003r. (155N)
Miszczak Lucyna, Cygan Katarzyna -    „Biuletyn informacyjny: Dotyczy zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach", 2003r. (151N) -    „Program nauczania z wychowania komunikacyjnego dla uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej w OSW dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu", 2003r. (142N-150N) -    „Przedsięwzięcie Teatr - ja jako widz, aktor, artysta : Wychowanie poprzez sztukę dla uczniów nauczania zintegrowanego", 2003r. (145N)
Miszczak Lucyna, Cygan Katarzyna, Gocki Artur „Projekt edukacji komunikacyjnej pt. Chcę i potrafię być bezpieczny", 2003r. (143N)
Miszczak Lucyna, Pudełko Barbara      „Książeczka o świętach Bożego Narodzenia", 2003r. (146N)       „Książeczka o świętach wielkanocnych", 2003r. (148N) 
Młynarczyk Krzysztof
„Materiały pomocnicze do przeprowadzenia rekolekcji i lekcji historii", 2005r. (230N)
Moszyk Elżbieta
-    „Program nauczania historii w gimnazjum dla niesłyszących: klasy I - III"(240N) -    „Propozycje tematów lekcji wychowawczych", 2002r. (96N) -    „Rehabilitacja: Poradnik dla rodziców", 2002r. (97N, 229N)
Muchowicz Aneta
-   „Program edukacji zdrowotnej Zdrowo i sportowo", 2014r. 
Niemier Grażyna, Szymańska Bożena „Praca z klasą", 2004r. (185N)
Niewiadomska Agnieszka -     „Anielka" ; „Antek"; „Janko Muzykant"; „Katarynka"; „Nasza szkapa", 2001r. (84-88N)       „Zbiór testów sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów niesłyszących do zastosowania na lekcjach języka polskiego w gimnazjum, szkole zawodowej i technikum"
Osuch Anetta
-   „Agresja i przemoc : Poradnik dla nauczycieli i rodziców", 2002r. (177N) -   „Edukacja ekologiczna - segregacja i wykorzystania odpadów", 2002r. (173N) -   „Konspekty lekcji z ochrony i kształtowania środowiska"  (162N) -   „Problemy i funkcjonowanie osób nadpobudliwych psychoruchowo", 2003r. (203N) -   „Przykładowe testy z ochrony i kształtowania środowiska dla szkół ponadgimnazjalnych", 2003r. (202N) -   „Ścieżka edukacyjna : Edukacja ekologiczna dla uczniów technikum i LO dla niesłyszących", 2004r. (215N) -   „Wszystko o odpadach", 2002r. (172N)
Pawlak Małgorzata -    „Ćwiczenia śródlekcyjne dla uczniów klas gimnazjalnych kierowane do nauczycieli uczących w gimnazjum", 2002r. (106N) -    „Pierwsza pomoc przedmedyczna", 2006r. (249N-250N) -    „Program nauczania w gimnazjum dla młodzieży niesłyszącej dla klas I - III. Program autorski. Wychowanie fizyczne", 2000r. (120N) -     „Sportowe rebusy i krzyżówki", 2001r. (119N) „Testy opracowane na potrzeby wychowania fizycznego dla dziewcząt i chłopców w gimnazjum", 2002r. (107N) „Zestawy ćwiczeń usprawniających i ćwiczeń śródlekcyjnych", 2001r. (93N)
Pawlak Małgorzata [i in.]
„Wychowanie fizyczne. Program autorski", 2000r. (122N, 239N)
Pawlak M., Jakubowski K. „Katalog umiejętności, jakie uczeń powinien osiągnąć po zakończeniu kolejnych klas trzeciego etapu edukacji", 2003r. (123N)
Pawlak Małgorzata, Miller Renata „Program obrony cywilnej : Ścieżka edukacyjna w gimnazjum dla niesłyszących", 2003r. (126N)
Piechowiak Aleksandra -   „Mity i przypowieści biblijne na lekcjach języka polskiego w gimnazjum dla dzieci niesłyszących", 2003r. (157N) -  „Testy wiedzy i umiejętności z języka polskiego dla uczniów klas I - III gimnazjum: Zeszyt ćwiczeń", 2002r. (168N) -   „Wychowanie słuchowe dziecka z dysfunkcją słuchu", 2001r. (154N)
Piechowiak A., Nehring J., Wojciechowska A. „Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego: Gimnazjum dla Niesłyszących", 2001r. (159N)
Pszczółkowska Grażyna -   „Poznajemy regiony Polski : Projekt edukacyjny", 2004r. (207N) -   „Wielkopolska - mój region", 2004r. (204N)
Pszczółkowska Grażyna, Bukowiecka Ewa
-   „Test sprawdzający umiejętności po klasie I", 2004r. (174N)
Pszczółkowska Grażyna, Ewa Kozubińska
-   „Przedsięwzięcie edukacyjne Mała Olimpiada", 2004r. (208N)
Pudełko Barbara
-    „Daktylografia i ideografia. Materiały pomocnicze do książki pt. Język migany w szkole 1, (Bogusław Pudełko), 2002r. (103N) -    „Program do nauczania języka migowego uczniów niesłyszących na poziomie szkoły podstawowej", 2003r. (109N) -    „Program oddziaływań wychowawczych dla rodziców uczniów nauczania zintegrowanego", 2003r. (113N, 193N) -    „Program nauczania języka migowego uczniów niesłyszących upośledzonych umysłowo", 2003r. (116N)
Pudełko Bogusław -    „Jaki jestem? Jaki chciałbym być?", 2003r. (117N) -    „Katalog umiejętności z matematyki dla szkoły zawodowej dla niesłyszących", 2003(131) „Naucz mnie słyszeć: Materiały pomocnicze do prowadzenia wychowania słuchowego",2003r. (104N) „Podstawy audiologii pedagogicznej", 2003r. (132N) -   „Wykorzystanie programów komputerowych w nauczaniu matematyki na poziomie klas ponadpodstawowych", 2003r. (130N)
Skałecka A., Cieślar M., Ratajczak M., Kucharczyk P., Grygiel J., Toboła S
. -   „Bezpieczne dzieci w sieci". Program profilaktyczno - wychowawczy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, 2015r. (309N-310N)
Sobczak Sylwia
 „Program ścieżek międzyprzedmiotowych dla II etapu edukacyjnego", 2005r. (227N)
Stachowiak - Wróbel Mariola, Tomaszewska - Jawgiel Ewa
 „Ochrona i kształtowanie środowiska: zeszyt ćwiczeń dla dzieci i młodzieży niesłyszącej", 2001r. (83N) -    „Program nauczania i kształtowania środowiska w technikach dla niesłyszących na podbudowie ZSZ", 2002r. (121N) 
Surmacz Anna -   „Konspekty lekcji języka polskiego", 2005r. (199N) -   „Opowieści mitologiczne na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego", 2005r.(198N)
Szymańska Bożena -    „Prawo jazdy z komputerem w szkole dla osób niesłyszących z wykorzystaniem programu Encyklopedia ruchu drogowego", 2002r. (160N) -   „Program nauczania zajęć praktycznych w technikum poligraficznym dla uczniów niesłyszących", 2003r. (129N)
Szymańska Bożena, Niemier Grażyna „Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły: Materiały informacyjne z kursu", 2004r. (186N)
Szymańska Bożena, Niemier Grażyna, Majchrzak Monika „1 - dniowa wycieczka po Wielkopolskim Parku Narodowym", 2003r. (147N)
Świerzewska Sylwia -   „Program autorski do zajęć kółka plastycznego dla dzieci i młodzieży przeznaczony do realizacji w OSW dla dzieci Niesłyszących w Poznaniu", 2016r.
Świtaj Lidia -   „Karta rozwoju dziecka niesłyszącego do zajęć rewalidacyjnych dla uczniów klas wstępnych oraz nauczania zintegrowanego", 2003r. (125N) -  „Ogólnopolskie warsztaty metodyczne dla surdopedagogów prowadzących zajęcia z rewalidacji: 14-15 marca 2003r." (170N) -   „Program pomocniczy do zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niesłyszących z klasy wstępnej oraz nauczania zintegrowanego", 2003r. (114N) -  „Zestaw ćwiczeń do zajęć rewalidacyjnych oraz pomocy dydaktycznych do ćwiczeń artykulacyjnych i głosowych", 2001r. (124N)
Tomczak Joanna
-   „Program zajęć Klubu Prac Ręcznych przy OSW dla Dzieci Niesłyszących", 2016r. (302N)
Treichel Beata
-   „Program preorientacji zawodowej w ramach edukacji przedszkolnej Poznaję zawody"
Typańska - Lewandowska Małgorzata -    „Program Grupy Twórczej OTWARTEJ działającej w OSW dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu", 2014r. -    „Program zajęć rozwijających twórcze myślenie - przeznaczony do realizacji w OSW dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu", 2016 r. (308N)
Urbanowicz Małgorzata
 „Metody aktywizujące", 2004r. (179N) -   „Testy wiedzy i umiejętności dla klas I-III technikum", 2004r. (180N) -   „Wzorce osobowe w literaturze średniowiecza w odbiorze dzieci niesłyszących", 2003r.
Walawender Małgorzata
-   „Edukacja czytelnicza: Lektury w klasach 4-6. Formy opracowania tekstów", 2003r. (158) -   „Język polski 5-6: Zeszyt ćwiczeń i kart pracy dla uczniów niesłyszących", 2003r. (105N) -   „Rozwój i kształtowanie sprawności językowej. Zeszyt ćwiczeń i kart pracy do rewalidacji  uczniów niesłyszących", 2003r. (248N)
Walawender Małgorzata, Moszyk Elżbieta, Toboła Sylwia
„Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego i historii: Szkoła podstawowa dla dzieci niesłyszących", 2002r. (95N)
Wojciechowska Arleta
-    „Literatura metodyczna z WDN przedmiotów humanistycznych w OSW dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu: Metody aktywizujące w procesie nauczania", 2001r.(73N) -    „Mazury" (76N) -    „Nasza wycieczka do Junoszyna" (79N) -    „Program języka migowego dla technikum, liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego", 2016r. (305N) -    „Przemyśl i okolice oraz Bieszczady w 7 dni" (78N) -    „7-dniowa wycieczka w Kotlinę Kłodzką do Czech", 2000r., (80N)
Wojciechowska A., Kocikowska - Nowak K., Stachowiak - Wróbel M. „Program samorządu uczniowskiego", 2001r. (82N; 99N)
Zujewicz Maria
-   „Poradnik dla korzystających z edytorów tekstu czyli jak składać tekst zgodnie z zasadami zecerstwa", 2002r. (108N) -   „Program nauczania technologii w technikum poligraficznym dla uczniów  niesłyszących na podbudowie ZSZ", 2002 r. (140N)  

Inne:
-   Grzybowo - Kołobrzeg - Poznań (77N) -   Karpacz i okolice oraz inne miasta. Wycieczki, (praca zbiorowa), 2016r. (300N) -   Opracowanie 3-dniowej wycieczki do Warszawy (92N) -   Wycieczka historyczna „Szlakiem hymnu Polski": Poznań - Środa Wlkp. - Winna Góra -Manieczki - Brodnica - Poznań, (81N)  

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ SŁUCHOWYCH

Ambrożewicz Aniela „Materiały do zajęć z rewalidacji zawierające materiał słowny do ćwiczeń słuchowych rozwijających kompetencje językowe”
Kozina Dorota „Ćwiczenia słuchowe”
Kozubińska Ewa „Ćwiczenia rewalidacyjne dla dzieci  w szkole podstawowej”
Piechowiak Aleksandra „Wychowanie słuchowe dziecka z dysfunkcją słuchu”
Pudełko Bogusław „Wychowanie słuchowe” – segregator + płyta CD Zawiera: - płytę z dźwiękami i dyskietkę z obrazkami źródeł dźwięku
Rodak Hanna, Nawrocka Danuta „Od obrazka do słowa” – gry rozwijające mowę dziecka
Rodak Hanna, Nawrocka Danuta „Słucham i mówię” – 79 obrazków + 2 kasety  magnetofonowe
Szłapa Katarzyna „Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj. Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla najmłodszych”
Walawender Małgorzata „Rozwój i kształtowanie sprawności językowej” – zeszyt ćwiczeń i kart pracy do rewalidacji
Zyskow, Kuzmiczewa „Uczę się mówić” – cz. 1 – pomoc obrazkowa do rozwijania mowy dla klas pierwszych szkół dla dzieci głuchych
Opracowały: T. Hylla, L. Miszczak, K. Cygan, G. Pszczółkowska, A. Fąfrowicz, J.Górska
„Program wychowania słuchowo – werbalnego dla uczniów niesłyszących na poziomie nauczania zintegrowanego”
„Co to? Kto to? Ćwiczenia i zabawy z dźwiękiem” – płyta CD + 37 kartoników z obrazkami