Plan pracy OSW
Lp.

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
1. WDROŻENIE PROGRAMU NAPRAWCZEGO" PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA I REWALIDACJI W OŚRODKU" (Obszary wskazane w wyniku przeprowadzonych debat)   ·         WSZYSCY PEDAGODZY OBOWIAZKOWO STOSUJĄ ZASADY SURDODYDAKTYKI NA SWOICH ZAJĘCIACH ·         NAUCZANIE W KLASACH  I-III OPARTE O METODĘ OŚRODKÓW PRACY ·         W NAUCZANIU BLOKOWYM  I PRZEDMIOTOWYM  OBOWIĄZKOWA KORELACJA TREŚCI NUCZANIA ·         WSZYSCY NAUCZYCIELE SPRAWDZAJĄ NOTATKI Z LEKCJI W ZESZYTACH I SPRAWDZAJĄ ODRABIANIE ZADAŃ DOMOWYCH ·         WSZYSCY NAUCZYCIELE  (PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA  I INTERNAT) ROZPOCZYNAJĄ SWOJE ZAJĘCIA ĆWICZENIAMI PRZYGOTOWUJĄCYMI DO MÓWIENIA ·         WSZYSCY PEDAGODZY NA ZAJECIACH LEKCYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH I POZ LEKCYJNYCH STOSUJĄ AKTYWNE METODY NAUCZANIA I PROMUJĄ AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW             ROK SZKOLNY           WSZYSCY PRACOWNICY PEDAGOGICZNI
2.  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności   1.       Opracowanie szkolnego zestawu programów i podręczników obowiązujących w placówce 2.       Dostosowanie programów nauczania do możliwości uczniów 3.       Analizy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych   4.       Opracowanie oraz wdrażanie programów doskonalących i naprawczych na podstawie dokonanych analiz 5.       Wdrażanie wniosków  z przeprowadzonej analizy egzaminów  , które przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia   6.       Zapoznanie uczniów i rodziców z wnioskami  wewnętrznych badań i diagnoz dotyczących określonych obszarów pracy ośrodka prowadzonych w roku szkolnym 2016/17 7.       Prowadzenie badań wyników nauczania na wszystkich poziomach 8.       Stosowanie oceniania kształtującego - wdrażać uczniów do samorozwoju 9.       Realizacja projektu ‘Tydzień z nauką na wesoło"   Czerwiec 2017 Sierpień 2017 Rok szkolny Rok szkolny wrzesień2017     Rok szkolny   Rok szkolny       Wrzesień 2017   Zespoły przedmiotowe nauczyciele nauczyciele nauczyciele nauczyciele, zespoły przedmiotowe   nauczyciele   nauczyciele       wychowawcy klas     wicedyrektorzy   nauczyciele M.Owczarzak-Lulka  
  Placówka wspomaga wychowanków w  rozwoju                   1.       Ewaluacja  wczesnego wspomagania rozwoju   2.       Analiza dokumentacji indywidualnej wychowanków     3.        Opracowywanie IPET dla nowo przyjętych uczniów   4.       Analiza i ewaluacja IPET pod kątem aktualnych potrzeb i możliwości uczniów     5.       Zaklasyfikowanie wychowanków na zajęcia specjalistyczne zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego; ·         logopedyczne ·          korekcyjno-kompensacyjne ·           ·         Rewalidacyjne ·         gimnastyka korekcyjna ·         dogoterapia i inne 6.       Prowadzenie zajęć Metodą Weroniki Sherborne dla dzieci na poziomie kształcenia zintegrowanego. 7.       Prowadzenie zajęć  terapii sensorycznej 8.       Prowadzenie zajęć  rehabilitacji ruchowej 9.       Prowadzenie doradztwa zawodowego   Cały rok szkolny   Wrzesień 2017         Do 30 września 2017 Rok szkolny Września  217           Sierpień 2017           Rok szkolny     Rok szkolny Rok szkolny zespół d/s wspomagania rozwoju   zespoły wychowawcze       zespoły ds. IPET                 wicedyrektorzy             wicedyrektorzy     M.Gronowska, A.Dylak Wyznaczeni nauczyciele   M.Gronowska, M.Cieślar K.Iwańczyk Nauczyciele
2. Placówka respektuje normy społeczne, a wychowankowie są aktywnymi uczestnikami tych działań Placówka rozwija zainteresowania wychowanków  
  1. Tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych .
 
  1. Rozwijanie zainteresowań  i szczególnych  uzdolnień uczniów:
a)      zgodnie z ustalonym kalendarzem uroczystości , imprez  i wydarzeń na rok szkolny 2017/18 b)      poprzez uczestniczenie w zawodach sportowych odbywających się wg ogólnopolskiego kalendarza imprez sportowych dla niesłyszących c)       poprzez uczestnictwo w  wewnątrzszkolnych i ogólnopolskich konkursach i olimpiadach d)      poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań 3.       Zachęcanie  uczniów do aktywnego udziału w pracach organizacji działających w Ośrodku i realizowaniu zadań zgodnie z przedstawionym planem pracy: a)      Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, b)     Szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego c)      UMKSN d)     Samorządu Uczniowskiego e)     ZHP f)       „Społem" 4.       Kontynuować działania  wolontariatu a)      „Krew darem życia b)      Ku międzypokoleniowej integracji c)       ‘Motyli wolontariat" d)      Powołanie Koła wolontariatu 5.   Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez: - konkursy czytelnicze - lekcje biblioteczne, - zajęcia z książką w internacie, - korzystanie z bibliotecznego centrum informatycznego. - realizacja projektu „Bajki Pani Majki" - „Bajkowóz" -młodzież czyta dzieciom - w ramach zajęć w internacie - współpraca z biblioteką  Raczyńskich 6. Kontynuacja realizacji projektu współpracy z  Policją i Strażą Miejską 7. Współpraca z Fundacją SIC i Fundacją Serdecznik    
Wrzesień 2017 Rok szkolny     Rok szkolny   Rok szkolny Rok szkolny     Rok szkolny           Rok szkolny         Rok szkolny             Rok szkolny   dyrektorzy, zespoły wychowawcze, uczniowie  opiekunowie kół zainteresowań     nauczyciele wf     nauczyciele     nauczyciele , wychowawcy   opiekunowie kół zainteresowań   opiekunowie organizacji         zespół ds.wolontariatu           M.Nowak-bibliotekarka nauczyciele, wychowawcy           nauczyciele wychowawcy    

Lp.

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
2. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli 1.       Precyzyjne określenie wymagań edukacyjnych wobec uczniów 2.       Analizowanie, diagnozowanie i wykorzystanie osiągnięć edukacyjnych uczniów; Ø  Egzaminy próbne Egzaminy zewnętrzne Ø  Semestralne i końcowo roczne wyniki klasyfikacji Ø  Osiągnięcia w konkursach szkolnych i ogólnopolskich 3.       Efektywne wykorzystanie czasu na zajęciach edukacyjnych 4.       Rozwijanie aktywnego myślenia i działania poprzez stosowanie odpowiednich metod, form pracy oraz wykorzystanie pomocy dydaktycznych na zajęciach z uczniami 5.       Współpraca nauczycieli w zespołach przedmiotowych   Do 15 września   Rok szkolny     Rok szkolny   Rok szkolny Nauczyciele przedmiotowi   Zespoły przedmiotowe       Nauczyciele, dyrektorzy   Nauczyciele
3. Placówka kształtuje właściwe postawy wychowanków 1.       Opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego Ośrodka 2.       Prowadzenie działań wychowawczo-profilaktycznych i opiekuńczych wobec młodzieży zgodnie z przyjętym harmonogramem . 3.       Promowanie wartości, których nośnikami są symbole narodowe i szkolne poprzez zorganizowanie obchodów ważnych rocznic oraz wydarzeń wg ustalonego harmonogramu . 4.       Realizowanie  zadań zgodnie z przedstawionym planem pracy Samorządu Wychowanków 5.       Ewaluacja i modyfikowanie programów działań wychowawczych zgodnie z potrzebami wychowanków i przy ich udziale 6.       Realizowanie programów i projektów kształtujących pożądane postawy wychowanków   I semestr Rok szkolny Rok szkolny   Rok szkolny     Rok szkolny   Zespół problemowy Psycholog, pedagog, wychowawcy Nauczyciele, wychowawcy   Samorząd Wychowanków   Nauczyciele, wychowawcy

Lp.

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
1. Placówka wykorzystuje zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 1.       Podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska szkolnego 2.       Podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego 3.       Podejmowanie działań ogólnopolskich i międzynarodowy 4.       Współpraca Kulturalny Poznań bez Barier Rok szkolny   Rok szkolny Rok szkolny           Wyznaczeni nauczyciele  
2. Promocja 1.       Rozwój strony internetowej placówki   2.       Organizacja drzwi otwartych 3.       Udział w ofercie miasta oraz w konkursach olimpiadach i projektach ogólnopolskich . 4.       Prowadzenie praktyk studenckich Rok szkolny   Rok szkolny Rok szkolny   Rok szkolny Wyznaczeni nauczyciele   Wyznaczeni nauczyciele  
3. Pozyskiwanie rodziców do współpracy 1.       Podejmowanie działań we współpracy z Radą Rodziców, zmierzających do aktywnego udziału rodziców w życiu ośrodka 2.       Organizowanie spotkań z Radą Rodziców i Samorządem uczniowskim 3.       Organizacja imprez i uroczystości z udziałem rodziców 4.       Prowadzenie kursu języka migowego dla rodziców 5.       Prowadzenie „Szkoły dla Rodziców" 6.       Zajęcia edukacyjne i wychowawcze otwarte dla rodziców 7.       Organizacja Święta Ośrodka „Dzień Rodziny" 8.       E-dziennik   Rok szkolny     Wg. harmonogramu spotkań Rok szkolny   Rok szkolny   Maj 2018   Rok szkolny Nauczyciele     Dyrektor Nauczyciele Wyznaczeni nauczyciele Pedagog szkolny , specjaliści Wyznaczeni nauczyciele Wszyscy nauczyciele

Lp.

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
1. Działania zespołów nauczycieli 1.       Powołanie i działalność  zespołów nauczycieli; ·         Zespoły przedmiotowe ·         Zespoły wychowawcze ·         Zespoły problemowe 2.       Planowanie   pracy zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną   3.       Ewaluacja pracy zespołów powołanych przez R.P       4.       Monitoring pracy zespołów powołanych przez rade pedagogiczną   5.       Wspomaganie nauczycieli  w tworzeniu materiałów dydaktycznych i ich upowszechnianiu     Sierpień 2017       15 września 2017 Styczeń  i sierpień 2018   2x w semestrze       Rok szkolny   Dyrektor         Członkowie zespołu Przewodniczący zespołów Rada Programowa,   Koordynatorzy zespołów   wicedyrektorzy
2. Organizacja nadzoru pedagogicznego 1.       Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora na rok szkolny 2017/18 2.       Realizacja nadzoru pedagogicznego prowadzona jest wspólnie z zespołami nauczycieli 3.       Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest przez  zespół nauczycieli   4.       Opracowanie wniosków z nadzoru pedagogicznego służących  poprawie jakość  funkcjonowania Ośrodka Wrzesień 2017  Rok szkolny   Styczeń i sierpień 2018 Styczeń i sierpień 2017     Dyrektor   Zespoły problemowe   Zespół ds. ewaluacji   Dyrektor, wicedyrektorzy  Rada pedagogiczna
BAZA
Lp.

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
1.         Doposażenie klasopracowni w niezbędne pomoce dydaktyczne 1.       Tworzenie list zapotrzebowania na pomoce dydaktyczne Początek roku szkolnego wicedyrektorzy
2.         Remonty 1.       Bieżące naprawy 2.       Naprawa dachu na budynku administracji 3.       Naprawa  podłóg w klasach szkolnych 4.       Montaż siłowni na powietrzu 5.       Modernizacja parkingu 6.       Modernizacja boiska szkolnego 7.       Elewacja na budynku przy ul. Warszawskiej     Rok szkolny Rok szkolny   Wicedyrektor AO

Plan pracy zaopiniowany pozytywnie na spotkaniu z rodzicami w dniu 4.09.2017 roku.
Ewaluacja planu pracy będzie przebiegała dwustopniowo;
• Bieżące obserwowanie realizacji zadań
• Na zakończenie roku szkolnego (Ewaluację na koniec roku szkolnego przeprowadzają zespoły powołane przez R.P, a jej wyniki przedstawiane są na posiedzeniu rady pedagogicznej. Wnioski wykorzystywane będą przy tworzeniu planu pracy na następny rok)

Załącznikami do planu pracy są;
1. Organizacja roku szkolnego 2017/2018
2. Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2017/18
3. Organizacja pracy zespołów nauczycielskich powołanych przez Radę Pedagogiczną do realizacji zadań statutowych Ośrodka w roku szkolnym 2017/2018
4. Przydział czynności dodatkowych dla nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018
5. Plany pracy kół zainteresowań i organizacji działających w Ośrodku