Plan pracy OSW
                                                                                                                                                                                              Załącznik do uchwały nr 507/2016

Plan  Pracy  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu Rok szkolny 2016/2017    
Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
1. Placówka analizuje wyniki egzaminów a uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności   1. Prowadzenie badań wyników nauczania na wszystkich poziomach
2. Analizy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
3. Opracowanie oraz wdrażanie programów doskonalących i naprawczych na podstawie dokonanych analiz  
4. Wdrażanie wniosków  z przeprowadzonej analizy egzaminów  , które przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia
5. Zapoznanie uczniów i rodziców z wnioskami  wewnętrznych badań i diagnoz dotyczących określonych obszarów pracy ośrodka prowadzonych w roku szkolnym 2015/16
6. Wdrożenie programu naprawczego'  Poprawa  jakości nauczania  matematyki w szkołach ośrodka"
7. Realizacja projektu ‘Tydzień z nauką na wesoło"  
Rok szkolny Wrzesień 2016 Rok szkolny     Na bieżąco   Wrzesień 2016  Rok szkolny Czerwiec 2017 Zespoły problemowe     Zespoły przedmiotowe   nauczyciele     Zespoły przedmiotowe   Wychowawcy klasy       Nauczyciele matematyki   M.Owczarzak-Lulka Wychowawcy klas, nauczyciele
  Placówka wspomaganie wychowanków w  rozwoju                   1. Ewaluacja  wczesnego wspomagania rozwoju  
2. Analiza dokumentacji indywidualnej wychowanków    
3.Opracowywanie IPET
4.Zaklasyfikowanie wychowanków na zajęcia specjalistyczne zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego;
·  logopedyczne
·   korekcyjno-kompensacyjne
·  Socjoterapeutyczne
·  Rewalidacyjne
·  gimnastyka korekcyjna
·  dogoterapia i inne
5.Prowadzenie zajęć Metodą Weroniki Sherborne dla dzieci na poziomie kształcenia zintegrowanego.
6.Prowadzenie zajęć  terapii sensorycznej
7.Prowadzenie zajęć  rehabilitacji ruchowej
8. Realizacja projektu „ Świetlica z klasą"
Cały rok szkolny   Wrzesień 2016     Do 30 września 2016                     Rok szkolny     Rok szkolny Rok szkolny Rok szkolny Zespół d/s wspomagania rozwoju     Zespoły wychowawcze       Zespoły IPET, Dyrektorzy,                       M.Gronowska, A.Dylak Wyznaczeni nauczyciele   M.Gronowska, M.Cieślar K.Iwańczyk Wychowawcy świetlicy
2. Placówka respektuje normy społeczne, a wychowankowie są aktywnymi uczestnikami tych działań Placówka rozwija zainteresowania wychowanków  
  1. Tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych .
  2. Rozwijanie zainteresowań  i szczególnych  uzdolnień uczniów:
a)      zgodnie z ustalonym kalendarzem uroczystości , imprez  i wydarzeń na rok szkolny 2016/17
b)      poprzez uczestniczenie w zawodach sportowych odbywających się wg ogólnopolskiego kalendarza imprez sportowych dla niesłyszących
c)       poprzez uczestnictwo w  wewnątrzszkolnych i ogólnopolskich konkursach i olimpiadach
d)      poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań
3.       Zachęcanie  uczniów do aktywnego udziału w pracach organizacji działających w Ośrodku i realizowaniu zadań zgodnie z przedstawionym planem pracy:
a)      Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża,
b)     Szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego
c)      UMKSN d)     Samorządu Uczniowskiego
e)     ZHP f)       „Społem"
4.       Kontynuować działania  wolontariatu
a)      „Krew darem życia
b)      Ku międzypokoleniowej integracji
c)       ‘Motyli wolontariat"
5.   Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez:
- konkursy czytelnicze
- lekcje biblioteczne,
- zajęcia z książką w internacie,
- korzystanie z bibliotecznego centrum informatycznego.
- realizacja projektu „Bajki Pani Majki"
- „Bajkowóz"
-młodzież czyta dzieciom
- w ramach zajęć w internacie
- współpraca z biblioteką  Raczyńskich
6. Kontynuacja realizacji projektu współpracy z  Policją i Strażą Miejską 7. Współpraca z Fundacją SIC i Fundacją Serdecznik    
Wrzesień 2016 Rok szkolny     Rok szkolny   Rok szkolny Rok szkolny     Rok szkolny     Rok szkolny       Rok szkolny       Rok szkolny   Dyrektorzy, zespoły wychowawcze, uczniowie , opiekunowie kół zainteresowań   nauczyciele wf     Nauczyciele     Nauczyciele , wychowawcy   Opiekunowie kół zainteresowań   Opiekunowie organizacji     J.Grygiel  M.Kopczyńska -Urbaniak Sz.Dziwisz J.Grygiel   M.Nowak-bibliotekarka Nauczyciele, wychowawcy     Nauczyciele Wychowawcy J.Grygiel  
         
Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
1. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego 1.       Opracowanie szkolnego zestawu podręczników obowiązujących w placówce
2.       Dostosowanie programów nauczania do możliwości uczniów
3.       Wzbogacanie i modyfikowanie oferty edukacyjnej placówki umożliwiającej rozwój wychowanków( zajęcia pozalekcyjne, imprezy środowiskowe, lokalne, ogólnopolskie, międzynarodowe),
4.       Wspomaganie efektywności  procesu uczenia się i nauczania poprzez:
a)        zorganizowanie zajęć przygotowujących młodzież klas  III G do egzaminu,
b)        dla zainteresowanych uczniów zorganizowanie zajęć przygotowujących  do matury z;
1)      języka angielskiego
2)      historii
3)      języka polskiego
4)      matematyki ,
c)         zorganizowanie zajęć przygotowujących młodzież klas IIIZSZ  i Spol   do egzaminu zawodowego
5.       Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz planów nauczania
6.       Stosowanie oceniania kształtującego - wdrażać uczniów do samorozwoju
7.       Inspirowanie nauczycieli do wprowadzania autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych  
Czerwiec 2017   Do 15 września                         Co dwa miesiące   Rok szkolny     Nauczyciele, zespoły przedmiotowe   Nauczyciele Nauczyciele , wychowawcy, dyrektorzy   Nauczyciele, dyrektorzy       Nauczyciele, dyrektorzy     Dyrektorzy   Dyrektorzy   Nauczyciele   Dyrektorzy  
2. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli 1.       Precyzyjne określenie wymagań edukacyjnych wobec uczniów
2.       Analizowanie, diagnozowanie i wykorzystanie osiągnięć edukacyjnych uczniów; Ø  Egzaminy próbne Egzaminy zewnętrzne Ø  Semestralne i końcowo roczne wyniki klasyfikacji Ø  Osiągnięcia w konkursach szkolnych i ogólnopolskich
3.       Efektywne wykorzystanie czasu na zajęciach edukacyjnych
4.       Rozwijanie aktywnego myślenia i działania poprzez stosowanie odpowiednich metod, form pracy oraz wykorzystanie pomocy dydaktycznych na zajęciach z uczniami 5.       Współpraca nauczycieli w zespołach przedmiotowych  
Do 15 września   Rok szkolny     Rok szkolny   Rok szkolny Nauczyciele przedmiotowi   Zespoły przedmiotowe       Nauczyciele, dyrektorzy   Nauczyciele
3. Placówka kształtuje właściwe postawy wychowanków 1.       Prowadzenie działań wychowawczo-profilaktycznych i opiekuńczych wobec młodzieży zgodnie z przyjętym harmonogramem - załącznik 3
2.       Promowanie wartości, których nośnikami są symbole narodowe i szkolne poprzez zorganizowanie obchodów ważnych rocznic oraz wydarzeń wg ustalonego harmonogramu - załącznik nr 1i 2
3.       Realizowanie  zadań zgodnie z przedstawionym planem pracy Samorządu Wychowanków
4.       Ewaluacja i modyfikowanie programów działań wychowawczych zgodnie z potrzebami wychowanków i przy ich udziale
5.       Realizowanie programów i projektów kształtujących pożądane postawy wychowanków-  projektu wychowawczego „Ośrodek Tolerancji"  
Rok szkolny Rok szkolny   Rok szkolny   Luty  I semestr   Psycholog, pedagog, wychowawcy Nauczyciele, wychowawcy   Samorząd Wychowanków   Zespół zadaniowy Nauczyciele, wychowawcy
 
Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
1. Placówka wykorzystuje zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 1.       Podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska szkolnego
2.       Podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego
3.       Podejmowanie działań ogólnopolskich i międzynarodowy
4.       Współprac a Kulturalny Poznań bez Barier
Rok szkolny   Rok szkolny Rok szkolny         Wyznaczeni nauczyciele    
2. Promocja 1.       Rozwój strony internetowej placówki   2.       Organizacja drzwi otwartych 3.       Udział w ofercie miasta oraz w konkursach olimpiadach i projektach ogólnopolskich . 4.       Prowadzenie praktyk studenckich Rok szkolny   Rok szkolny Rok szkolny   Rok szkolny Wyznaczeni nauczyciele   Wyznaczeni nauczyciele  
3. Pozyskiwanie rodziców do współpracy 1.       Podejmowanie działań we współpracy z Radą Rodziców, zmierzających do aktywnego udziału rodziców w życiu ośrodka
2.       Organizowanie spotkań z Radą Rodziców i Samorządem uczniowskim
3.       Organizacja imprez i uroczystości z udziałem rodziców
4.       Prowadzenie kursu języka migowego dla rodziców 5.       Prowadzenie „Szkoły dla Rodziców"  
6.       Organizacja Święta Ośrodka „Dzień Rodziny"  
Rok szkolny     Wg. harmonogramu spotkań Rok szkolny   Rok szkolny   Maj 2017 Nauczyciele     Dyrektor Nauczyciele Wyznaczeni nauczyciele Pedagog szkolny , specjaliści Wyznaczeni nauczyciele  
 
Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
1. Działania zespołów nauczycieli 1.       Powołanie i działalność  zespołów nauczycieli;
·         Zespoły przedmiotowe
·         Zespoły wychowawcze
·         Zespoły problemowe
·         Zespoły zadaniowe
2.       Planowanie   pracy zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną
3.       Ewaluacja pracy zespołów powołanych przez R.P 4.       Wspomaganie nauczycieli  w tworzeniu materiałów dydaktycznych i ich upowszechnianiu    
Wrzesień 2016       Do 30 września 2016 Styczeń  i sierpień 2017 Rok szkolny Dyrektor         Członkowie zespołu   Przewodniczący zespołów Rada Programowa, dyrektorzy
2. Organizacja nadzoru pedagogicznego 1.       Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora na rok szkolny 2016/17
2.       Realizacja nadzoru pedagogicznego prowadzona jest wspólnie z zespołami nauczycieli
3.       Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest przez  zespół nauczycieli  
4.       Opracowanie wniosków z nadzoru pedagogicznego  w celu wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Ośrodka  służących poprawie jakość jego funkcjonowania
Wrzesień 2016  Rok szkolny   Styczeń i sierpień 2017 Styczeń i sierpień 2017     Dyrektor   Zespoły zadaniowe   Zespół ds. ewaluacji   Dyrektor, wicedyrektorzy  Rada pedagogiczna
  Baza
Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
1.         Doposażenie klasopracowni w niezbędne pomoce dydaktyczne 1.       Tworzenie list zapotrzebowania na pomoce dydaktyczne Początek roku szkolnego wicedyrektorzy
2.         Remonty 1.       Bieżące naprawy
2.       Naprawa dachu na budynku gospodarczym
3.       Naprawa  podłóg w klasach szkolnych
4.       Montaż siłowni na powietrzu
5.       Modernizacja parkingu  
  Rok szkolny Rok szkolny   Wicedyrektor AO
        Plan pracy zaopiniowany pozytywnie na spotkaniu z rodzicami w dniu 1.09.2016 roku.

Ewaluacja planu pracy będzie przebiegała dwustopniowo;

·Bieżące obserwowanie realizacji zadań
·Na zakończenie roku szkolnego (Ewaluację na koniec roku szkolnego przeprowadzają zespoły powołane przez R.P, a jej wyniki przedstawiane są na posiedzeniu rady pedagogicznej. Wnioski wykorzystywane będą przy tworzeniu planu pracy na następny rok)

Załącznikami do planu pracy są;
1.       Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2016/2017
2.       Organizacja pracy zespołów nauczycielskich ( poniedziałki) 2016/2017
3.       Przydział czynności dodatkowych dla nauczycieli
4.      
Plany pracy kół zainteresowań i  organizacji działających w Ośrodku