Regulamin przewozu uczniów


REGULAMIN PRZEWOZÓW UCZNIÓW W
OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI NIESŁYSZACYCH W POZNANIUPODSTAWA PRAWNA;  Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami)


Opiekunowie busów szkolnych współpracują z   wicedyrektorem ds. szkoły podstawowej w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz wyeliminowania niepożądanych zachowań.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Kierowca i opiekun odpowiadają za bezpieczeństwo, ład i porządek w czasie dowozu uczniów oraz w czasie wsiadania, przejazdu i wysiadania z busa, przeprowadzania uczniów z pojazdu do szkoły i ze szkoły do busa.
2. Bus winien być oznakowany zgodnie z przepisami.
3. Uczniowie wsiadają/wysiadają z busa szkolnego tylko w ustalonym przez przewoźnika i rodziców (prawnych opiekunów) miejscu.
4. Po przyjeździe na przystanek pierwszy z busa wysiada opiekun i sprawuje opiekę podczas wysiadania/wsiadania uczniów.
5. Bus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.
6. Jeśli uczeń wsiadający na danym przystanku o ustalonej godzinie spóźni się, to kierowca busa ma prawo nie czekać na niego i może odjechać z przystanku zgodnie z rozkładem jazdy.
7. W przypadku opóźnienia w dowozie, uczniowie oczekują na bus szkolny do pół godziny, po czym w przypadku braku transportu wracają do domu i zawiadamiają szkołę.
8. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych, zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu, Dyrektor Ośrodka  w porozumieniu z przewoźnikiem może odwołać kurs.
9. Uczniowie podczas jazdy mają obowiązek siedzieć na wyznaczonych przez opiekuna miejscach w zapiętych pasach bezpieczeństwa.
10. Opiekun decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z busa w wyznaczonych miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca busa w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
11. W przypadku awarii busa przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad uczniami, zapewniając im opiekę do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.
12. Po przyjeździe na teren ośrodka uczniowie przeprowadzani są pod opieką opiekuna do świetlicy szkolnej. Opiekun wprowadza uczniów do świetlicy, przekazuje opiekę nad uczniami wychowawcy świetlicy podając nazwiska osób przywiezionych do szkoły oraz nieobecnych.
13. Opiekun odbiera uczniów ze świetlicy szkolnej podając nazwiska uczniów za których przejmuje opiekę. Bezpiecznie przeprowadza uczniów do busa, sprawdza liczebność grupy. 

OBOWIĄZKI  KIEROWCY BUSA SZKOLNEGO.

1. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
2. Dbać o sprawność techniczną busa.
3. Kierować autobusem w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewożonych osób.
4. Współdziałać z opiekunem podczas postoju autobusu na przystankach.


OBOWIĄZKI OPIEKUNA:

1. Sprawowanie opieki nad uczniami w drodze do szkoły i ze szkoły w wyznaczone miejsce.
2. Sprawdzanie stanu liczebności grupy w czasie zbiórki i wewnątrz pojazdu.
3. Dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu, wysiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w pojeździe, sprawdzenie zapięcia pasów bezpieczeństwa.
4. Zapewnienie bezpiecznego wsiadania, wysiadania uczniów z pojazdu i przejścia do szkoły lub miejsca zbiórki, skąd uczniowie udają się do domów.
5. Udzielenie uczniom pomocy przy ubieraniu się, wsiadaniu, wysiadaniu, przejściu w wyznaczone miejsce.
6. Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów.
7. Zawiadomienie wicedyrektora o naruszeniu przez uczniów obowiązujących zasad porządku i dyscypliny (opiekun sporządza notatkę o zdarzeniu i przekazuje ją kierownikowi świetlicy).
8. W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów opiekun nie dopuszcza do ich przewozu.
9. Podejmuje inne zadania, które uzna za stosowne, aby zapewnić bezpieczeństwo.


OBOWIĄZKI DOWOŻONYCH UCZNIÓW:

1. Czekać na przyjazd busa w wyznaczonym miejscu.
2. Nie utrudniać pracy kierowcy.
3. Przestrzegać porządku i dyscypliny podczas przewozu.
4. Wykonywać polecenia opiekuna.
5. Powiadomić opiekuna o złym samopoczuciu i wszelkich niepokojących zachowaniach kolegów i koleżanek.


UCZNIOWI ZABRANIA SIĘ:

1. Wsiadania i wysiadania z busa bez zgody opiekuna.
2. Wstawania i zmiany miejsc podczas jazdy autobusu.
3. Niszczenia wyposażenia  i zanieczyszczenie busa.
4. Spożywania posiłków i picia podczas jazdy bez zgody opiekuna.
5. Utrudniania przewozów.

OBOWIĄZKI PRAWNYCH OPIEKUNÓW:

1. Odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i z przystanku.
2. Odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka podczas jego oczekiwania na przystanku do czasu przyjazdu busa.
3. Odpowiadają za punktualne odprowadzenie dziecka na przystanek kilka minut przed planowanym odjazdem busa.
4. Informują przewoźnika z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w planie dziecka, oraz o tym że w danym dniu uczeń nie będzie korzystał z dowozu.
5. Za szkody wynikłe z działania uczniów ponoszą odpowiedzialność ich rodzice lub prawni opiekunowie.Poznań, 2020 r. 

Pobierz wniosek o dowóz ucznia