Rekrutacja
Oferta kształcenia
w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu
na rok szkolny 2018/19


•    WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

•    PRZEDSZKOLE

Zapraszamy uczniów do skorzystania z oferty następujących szkół:

•    SZKOŁA PODSTAWOWA(8-letnia)

•    GIMNAZJUM(klasy trzecie)

•    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia), kształcąca w zawodach:
- cukiernik;
- fotograf;
- kucharz;
- krawiec;
- ogrodnik
- tapicer (praktyki zawodowe odbywają się w Swarzędzkim Przedsiębiorstwie Stolarsko-Tapicerskim "Tylkowski-Meble", ul. Nowowiejska 44, 62-020 Swarzędz)

•    TECHNIKUM SPECJALNE (4-letnie):
                          - technik fotografii i multimediów; (przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka i fizyka)
  
•    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 letnie)
- przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia

•    SZKOŁA POLICEALNA o kierunku:
                            - technik informatyk (2-letnia)
                            - florysta (1-roczna)

Zasady rekrutacji do szkół w Poznaniu.

Wymagane dokumenty:

•    WNIOSEK-o przyjęcie ucznia mieszkającego poza Poznaniem do szkoły specjalnej prowadzonej przez Miasto Poznań
•    WNIOSEK-o skierowanie ucznia mieszkającego poza Poznaniem do szkoły specjalnej prowadzonej przez Miasto Poznań
•    WNIOSEK-o skierowanie ucznia mieszkającego w Poznaniu do szkoły specjalnej prowadzonej przez Miasto Poznań
•    karta zgłoszenia do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
•    karta zgłoszenia do przedszkola
•    karta zgłoszenia do szkoły podstawowej
•    karta zgłoszenia do gimnazjum
•    karta zgłoszenia do szkoły ponadgimnazjalnej
•    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na IV etap edukacyjny wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną
•    skierowanie do OSW od organu samorządowego właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata,
•    orzeczenie kwalifikacyjne z Poradni Medycyny Pracy o przydatności do wybranego zawodu (na skierowaniu wydanym przez OSW w Poznaniu); jest możliwość skorzystania z usług Poradni Medycyny Pracy w Poznaniu, ul. Kórnicka 24, tel. 61 875 96 49
•    skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe) dla uczniów chcących mieszkać w internacie,
•    oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie z wynikami egzaminu gimnazjalnego
•    3 podpisane fotografie,
•    aktualny audiogram,
•    karta zdrowia i  karta szczepień ucznia,
•    orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
•    dowód osobisty i książeczka wojskowa (do wglądu), dla kandydatów, którzy ukończyli 18 lat.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:
•    Dla szkół ponadgimnazjalnych
•    Dla szkoły policealnej
•    Dla szkół branżowych

Do Ośrodka przyjmowani są również uczniowie z afazją na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.