Rekrutacja
Oferta kształcenia
w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu
na rok szkolny 2019/20


•    WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

•    PRZEDSZKOLE

Zapraszamy uczniów do skorzystania z oferty następujących szkół:

•    SZKOŁA PODSTAWOWA(8-letnia)

•    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia), kształcąca w zawodach:
- cukiernik;
- fotograf;
- kucharz;
- krawiec;
- ogrodnik
- tapicer (praktyki zawodowe odbywają się w Swarzędzkim Przedsiębiorstwie Stolarsko-Tapicerskim "Tylkowski-Meble", ul. Nowowiejska 44, 62-020 Swarzędz)

•    TECHNIKUM SPECJALNE kształcące w zawodach:
(dla absolwentów szkoły podstawowej 5-letnie, dla absolwentów gimnazjum 4-letnie)
                        - technik fotografii i multimediów
- technik informatyk
(przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka i fizyka)
  
•    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (dla absolwentów szkoły podstawowej 4-letnie, dla absolwentów gimnazjum 3-letnie)
- przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia

•    SZKOŁA POLICEALNA o kierunku:
                            - technik informatyk (2-letnia)
    - technik usług kosmetycznych (2-letnia)
                            - florysta (1-roczna)

Do Ośrodka przyjmowani są również uczniowie z afazją na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zasady rekrutacji do szkół w Poznaniu.

Wymagane dokumenty:

•    WNIOSEK-o przyjęcie ucznia mieszkającego poza Poznaniem do szkoły specjalnej prowadzonej przez Miasto Poznań
•    WNIOSEK-o skierowanie ucznia mieszkającego poza Poznaniem do szkoły specjalnej prowadzonej przez Miasto Poznań
•    WNIOSEK-o skierowanie ucznia mieszkającego w Poznaniu do szkoły specjalnej prowadzonej przez Miasto Poznań
•    karta zgłoszenia do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
•    karta zgłoszenia do przedszkola
•    karta zgłoszenia do szkoły podstawowej
•    karta zgłoszenia do szkoły ponadpodstawowej
•    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną
•    skierowanie do OSW od organu prowadzącego Ośrodek,
•    orzeczenie kwalifikacyjne z Poradni Medycyny Pracy o przydatności do wybranego zawodu (na skierowaniu wydanym przez OSW w Poznaniu);
•    skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe) dla uczniów chcących mieszkać w internacie,
•    oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie z wynikami egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty
•    3 podpisane fotografie,
•    aktualny audiogram,
•    karta zdrowia i  karta szczepień ucznia,
•    orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
•    dowód osobisty i książeczka wojskowa (do wglądu), dla kandydatów, którzy ukończyli 18 lat.