Wypożyczenie sprzętu komputerowego dla ucznia
REGULAMIN
wypożyczenia sprzętu komputerowego na okres nauczania zdalnego.

1. Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń jednej ze szkół  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, który  nie posiada komputera domowego (zwany dalej uczniem).
2. Możliwością wypożyczenia objęte są laptopy HP /tablety wraz z wyposażeniem dodatkowym (zasilacz, myszka). 
3. Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia, za zgodą Dyrektora ośrodka na okres trwania nauczania zdalnego.  
4. Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt. 
5. W razie braku możliwości wypożyczenia komputera obowiązuje kolejka wg daty wpływania wniosków. 
6. Istnieje możliwość złożenia tylko jednego wniosku. 
7. Po uzyskaniu zgody komputer/ tablet   wydawany jest przez Dyrektora ośrodka lub osobę przez niego upoważnioną rodzicowi / prawnemu opiekunowi a fakt ten odnotowywany jest w umowie użyczenia. 
8. Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera/ tabletu  w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu wypożyczenia i dostarczenia go do Dyrektora lub osoby upoważnionej. 
9. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera/tabletu przez ucznia w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera/tabletu lub wymiany na nowy. 
10. Jeżeli komputer/tablet objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera/tabletu. 
11. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera/tabletu, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy. 
12. Zabrania się instalowania na komputerze/tablecie własnego oprogramowania. 
13. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem/tabletem w dniu wypożyczenia. 
14. Zabrania się korzystania z komputera/tabletu w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie. 
15. Zwrot komputera/tabletu następuje najpóźniej w dniu wznowienia nauki w szkole lub na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, tj. przed 25.06.2021 roku.
16. Bez podania przyczyny Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera/tabletu.
17. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. 
18. W kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma Dyrektor ośrodka. 
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Ośrodku. 

Pobierz WNIOSEK