O przedszkolu
Przedszkole Specjalne rozpoczęło działalność od początku września, mieści się  na terenie budynku Internatu.
W przedszkolu specjalnym obowiązuje nowa podstawa programowa. Program realizowany w oddziale ukierunkowany jest  na dziecko i jego potrzeby, a także daje możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanka.
 
Zadania i cele w przedszkolu specjalnym realizuje się poprzez:
 • wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka,umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,
 • motywowanie do osiągania celów,
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 • rozwijanie wrażliwości moralnej: dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w swoim postępowaniu i postępowaniu innych,
 • traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych,
 • wyrażanie własnych myśli i przeżyć,
 • kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku społecznym, przyrodniczym, kulturowym i technicznym,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,
 • zachęcanie do aktywności badawczej,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej, ruchowej),
 • tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni,
 • rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych do poprawnej relacji z dziećmi i osobami dorosłymi,
 • podnoszenie i rozwijanie sprawności fizycznej dzieci – systematyczne prowadzenie zabaw i ćwiczeń ruchowych, organizowanie spacerów i wycieczek,
 • wyrabianie nawyków higienicznych, samoobsługowych i kulturalnych.

Organizację pracy przedszkola specjalnego określa ramowy rozkład dnia, który określa godziny m.in.:

 • schodzenia się i rozchodzenia dzieci,
 • posiłków,
 • zajęć, spacerów i zabaw.

Główne formy organizowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu specjalnym to:
 • organizowanie zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci,
 • organizowanie gier, zabaw i innych zajęć ruchowych w pomieszczeniach szkoły, na szkolnych boiskach lub w terenie,
 • organizowanie wycieczek oraz spacerów poza terenem szkoły,
 • odpowiednie wykorzystanie wyposażenia i infrastruktury ośrodka,
 • umożliwienie skonsumowania śniadania, drugiego śniadania, wypicia ciepłego napoju, spożycia obiadu w stołówce szkolnej oraz zjedzenie podwieczorku.

Przedszkole Specjalne  zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.