Rekrutacja
Oferta kształcenia
w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu
na rok szkolny 2021/22


•    WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

•    PRZEDSZKOLE

Zapraszamy uczniów do skorzystania z oferty następujących szkół:

•    SZKOŁA PODSTAWOWA(8-letnia)

•    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia), kształcąca w zawodach:
- cukiernik;
- fotograf;
- kucharz;
- krawiec;
- ogrodnik
- tapicer (praktyki zawodowe odbywają się w Swarzędzkim Przedsiębiorstwie Stolarsko-Tapicerskim "Tylkowski-Meble", ul. Nowowiejska 44, 62-020 Swarzędz)
Obowiązkowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

•    TECHNIKUM  (5-letnie):
                        - technik fotografii i multimediów
                                -technik informatyk  
-przedmioty w zakresie rozszerzonym: fizyka

Obowiązkowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  
•    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4-letnie)
- przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia


•    SZKOŁA POLICEALNA o kierunku:
                            - technik usług kosmetycznych (2-letnia)
                            - florysta (1-roczna)

Do Ośrodka przyjmowani są również uczniowie z afazją na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wymagane dokumenty:
•    WNIOSEK-skierowanie (z tej strony należy pobrać stosowny wniosek)
•    karta zgłoszenia do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
•    karta zgłoszenia do szkoły podstawowej
•    karta zgłoszenia do szkoły ponadpodstawowej
•    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacyjny wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną
•    skierowanie do OSW od organu samorządowego właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata,
•    orzeczenie kwalifikacyjne z Poradni Medycyny Pracy o przydatności do wybranego zawodu (na skierowaniu wydanym przez OSW w Poznaniu); jest możliwość skorzystania z usług Poradni Medycyny Pracy w Poznaniu, il. Kórnicka 24, tel. 61 875 96 49
•    skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe) dla uczniów chcących mieszkać w internacie,
•    oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z wynikami sprawdzianu ósmoklasisty
•    3 podpisane fotografie,
•    aktualny audiogram,
•    karta zdrowia i  karta szczepień ucznia,
•    orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
•    dowód osobisty.
•    Wniosek o zapewnienie dziecku dowozu z miejsca zamieszkania do szkoły.