Świetlica szkolna
Pobierz kartę zgłoszenia do świetlicy   i   upoważnienie do odbioru dzieckaREGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu  

  Podstawa prawna Ustawa z dnia 14  grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 poz.59 ) -art. 105ust.1   
 § 1. Postanowienia ogólne
 1. Świetlica jest integralną częścią Ośrodka - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkół ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w Planie Pracy Ośrodka oraz w Programie Profilaktyczno-Wychowawczym Ośrodka.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy ośrodka.
 3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez wicedyrektora ośrodka oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
 4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
a)      czas pracy rodziców - na wniosek rodziców,
b)      organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.   
 § 2. Cele i zadania świetlicy  
 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
a)      zorganizowaną opiekę wychowawczą,
b)      pomoc w nauce,
c)      warunki do nauki własnej,
d)      kulturalną rozrywkę i zabawę,
e)      właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
f)       rozwój zainteresowań oraz zdolności,
g)      stymulowanie postawy twórczej,
h)      wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
i)        pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,
j)        pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,
k)      wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,
l)        współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.  
 1. Do zadań świetlicy należy:
a)      organizowanie opieki,
b)      organizowanie pomocy w nauce,
c)      tworzenie warunków do nauki własnej,
d)      przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
e)      wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
f)       organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
g)      odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
h)      stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
i)        upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
j)        rozwijanie samodzielności i aktywności,
k)      współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem ośrodka. 
 § 3. Założenia organizacyjne

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 600 do 1700
 2. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i ją bezpośrednio nadzoruje dyrektor ośrodka.
 3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w ośrodku, które wypełniają rodzice.
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie może przekraczać 8 osób. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów można  obniżyć  o dwie osoby.
 5. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:
a)      dojeżdżający do szkoły,
b)      skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,
c)      zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii, drugiego języka obcego,
d)      z innych przyczyn za zgodą dyrektora.
 1. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad o godzinie 13.00 oraz 15.30.  W tym czasie wychowawcy świetlicy pełnią dyżur w stołówce ośrodka.
 2. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 4. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami.
  § 4. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej  
 1. Wychowanek ma prawo do:
a)      właściwie zorganizowanej opieki,
b)      życzliwego traktowania,
c)      poszanowania godności osobistej,
d)      ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
e)      wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
f)       uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
g)      rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
h)      korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.  
 1. Wychowanek jest zobowiązany do:
a)      przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
b)      przestrzegania zasad współżycia w grupie,
c)      współpracy w procesie wychowania i opieki,
d)      uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
e)      kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
f)       respektowania poleceń nauczyciela,
g)      dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności,
h)      nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
i)        przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
j)        nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
k)      dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
l)        ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.       
 § 5. Nagrody i kary Stosowane nagrody i wyróżnienia to:
 1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
 2. Pochwała przekazana rodzicom/opiekunom.
 3. Pochwała dyrektora Ośrodka.
 4. Nagroda rzeczowa.
Stosowane kary to:
 1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy.
 2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 4. Nagana udzielona przez dyrektora Ośrodka.
 5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.
§ 6. Współpraca z rodzicami
 1. Bezpośrednia - codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne.
 3. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia.
 4. Semestralne spotkania z wychowawcami świetlicy.
  § 7. Dokumentacja świetlicy
 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolne.
 3. Tygodniowy rozkład zajęć.
 4. Dziennik zajęć.
 5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 7. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami.
 8. Księga protokołów zebrań wychowawców świetlicy.
 9. Kronika świetlicy.
          § 8. Zadania nauczyciela świetlicy
 1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów.
 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych.
 6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 10. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, higienistką szkolną.
 11. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
 12. Wykonanie prac zleconych przez wicedyrektor ośrodka ds. szkoły podstawowej i gimnazjum
 13. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
 14. Podpisanie kontraktu z wychowankami.
 15. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
 16. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy.
 17. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i wychowawcę ucznia.
  § 9.   Wyposażenie świetlicy   Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:  
 ·         Sprzęt audiowizualny.
 ·         Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych.
 ·         Czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.
 ·         Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.     
 Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.