Zasady przyjęć
Zasady przyjęć do Przedszkola Specjalnego
dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy

Do przedszkola można zgłaszać dzieci z wadą słuchu lub afazją od 2,5 do 6 roku życia.
   
Przy przyjęciu wymagane są następujące dokumenty:

·         karta zgłoszenia dziecka.

·         Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,

·         3 podpisane fotografie,

·         Aktualny audiogram,

·         Karta zdrowia i karta szczepień.

Dokumenty należy składać w sekretariacie OSW w Poznaniu.